آمریکا: مذاکرات درباره دفاع جمعی ناتو در برابر کره شمالی در مراحل آغازین است
آمریکا: مذاکرات درباره دفاع جمعی ناتو در برابر کره شمالی در مراحل آغازین است