ابتکار «منشور حقوق زنان» را تدوین کند


گروه جامعه: یک فعال حقوق زنان از “معصومه ابتکار” خواست تا با ورودش به معاونت زنان، تدوین «منشور حقوق زنان» را در دستور کار خود قرار دهد.