احزاب مخالف همه‌پرسی در اربیل: کردهای عراق با خطری جدی مواجه هستند
احزاب مخالف همه‌پرسی در اربیل: کردهای عراق با خطری جدی مواجه هستند