احساس می‌کنم سال۷۶ در حال تکرارست


گروه فرهنگی: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه قطعا امروز شاهد جهش در آرای مردم خواهیم بود، گفت: احساسم می‌کنم سال ۷۶ در حال تکرار است.