"ارتش آزاد سوریه" با اسمی جدید صفوف خود را احیا کرد
"ارتش آزاد سوریه" با اسمی جدید صفوف خود را احیا کرد