استان سمنان می‌تواند به‌قطب اقتصاد سبز در کشور تبدیل شود
استان سمنان می‌تواند به‌قطب اقتصاد سبز در کشور تبدیل شود