استفان تیلیه: با این پیروزی فرانسه به روزهای خوب خود باز خواهد گشت
استفان تیلیه: با این پیروزی فرانسه به روزهای خوب خود باز خواهد گشت