اسپانیا از روز ملی برای نشان دادن اتحاد استفاده کرد
اسپانیا از روز ملی برای نشان دادن اتحاد استفاده کرد