افتتاح دهکده ورزشکاران یونیورسیاد یک هفته قبل از آغاز بازی‌ها
افتتاح دهکده ورزشکاران یونیورسیاد یک هفته قبل از آغاز بازی‌ها