افرادی که با دشمن همکاری می‌کنند برخی محارب و برخی مفسد فی‌الارض ‌اند
افرادی که با دشمن همکاری می‌کنند برخی محارب و برخی مفسد فی‌الارض ‌اند