ایران مصمم به کمک بیشتر به مسلمانان روهینجا از طریق هلال احمر است
ایران مصمم به کمک بیشتر به مسلمانان روهینجا از طریق هلال احمر است