بیانیه حزب اعتدال و توسعه به مناسبت حضور پرشکوه مردم در انتخابات
بیانیه حزب اعتدال و توسعه به مناسبت حضور پرشکوه مردم در انتخابات