تسریع در بررسی وضعیت دیوار کنسولگری، نشست دوم کمیته‌های پنج‌گانه و موافقت‌نامه همکاری‌ فرهنگیتسریع در بررسی وضعیت دیوار کنسولگری، نشست دوم کمیته‌های پنج‌گانه و موافقت‌نامه همکاری‌ فرهنگی