جزئیات افزایش صادرات گاز به روزانه ۱۹۵میلیون مترمکعب تا ۳سال دیگر
جزئیات افزایش صادرات گاز به روزانه ۱۹۵میلیون مترمکعب تا ۳سال دیگر