جلالی: غیبت صادقی فنی است نه انضباطی/ گسترش فولاد تیمی متفاوت نشان داد
جلالی: غیبت صادقی فنی است نه انضباطی/ گسترش فولاد تیمی متفاوت نشان داد