حسن نیا: پشت سکوی قهرمانی کاراته بودم که طلا را از من گرفتند!
حسن نیا: پشت سکوی قهرمانی کاراته بودم که طلا را از من گرفتند!