حضور شهروندان شهرستان تهران پای صندوق‌های رای بی‌سابقه و بی‌نظیر بود
حضور شهروندان شهرستان تهران پای صندوق‌های رای بی‌سابقه و بی‌نظیر بود