حماس نام برغوثی را در لیست خود برای تبادل اسرا با اسرائیل قرار داد
حماس نام برغوثی را در لیست خود برای تبادل اسرا با اسرائیل قرار داد