در اجرای انتخابات، سهل انگاری وجود نداشته است/ از مردم عذرخواهی می‌کنیم
در اجرای انتخابات، سهل انگاری وجود نداشته است/ از مردم عذرخواهی می‌کنیم