راه‌یابی کیخا به فینال مسابقات آسیایی/ ثبت سومین حرکت به نام "کیخا ۳"راه‌یابی کیخا به فینال مسابقات آسیایی/ ثبت سومین حرکت به نام "کیخا ۳"