سیدحسن نصرالله: هر نیروی زمینی اسرائیلی وارد اراضی ما شود، شدیدتر از قبل شکست می‌خورد
سیدحسن نصرالله: هر نیروی زمینی اسرائیلی وارد اراضی ما شود، شدیدتر از قبل شکست می‌خورد