شهرداری تهران بیش از ۱٫۷ برابر بودجه سال جاری‌اش بدهی داردشهرداری تهران بیش از ۱٫۷ برابر بودجه سال جاری‌اش بدهی دارد