صندوق رای محل پایان دشمنی‌هاست


گروه اقتصادی: وزیر نفت گفت: صندوق رای محل پایان مخاصمات است و برای توسعه کشور باید رفاقت ها آغاز شود.