قاسم حدادی‌فر: هیچ وقت در تمرینات پیش فصل اینقدر آماده نبودم
قاسم حدادی‌فر: هیچ وقت در تمرینات پیش فصل اینقدر آماده نبودم