ماکرون با رهبران روسیه، آلمان و اوکراین گفت‌وگو می‌کندماکرون با رهبران روسیه، آلمان و اوکراین گفت‌وگو می‌کند