میزان مشارکت در این انتخابات از سال ۹۲ بیشتر بوده است
میزان مشارکت در این انتخابات از سال ۹۲ بیشتر بوده است