واعظی: نتیجه مشارکت گسترده مردم در انتخابات هر چه باشد قابل قبول است
واعظی: نتیجه مشارکت گسترده مردم در انتخابات هر چه باشد قابل قبول است