وزرای پیشنهادی آموزش، بهداشت و خارجه در کمیسیون بهداشت
وزرای پیشنهادی آموزش، بهداشت و خارجه در کمیسیون بهداشت