پادشاه اردن: آمریکا به پیشبرد مذاکرات صلح خاورمیانه پایبند است
پادشاه اردن: آمریکا به پیشبرد مذاکرات صلح خاورمیانه پایبند است