پلیس انگلیس: آسانژ پایش را از سفارت بیرون بگذارد، دستگیر می‌شود
پلیس انگلیس: آسانژ پایش را از سفارت بیرون بگذارد، دستگیر می‌شود