کره‌جنوبی: کانال ارتباط با کره‌شمالی باید بار دیگر باز شودکره‌جنوبی: کانال ارتباط با کره‌شمالی باید بار دیگر باز شود