کمیسیون اقتصادی به طور نسبی برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد را مطلوب ارزیابی کرد
کمیسیون اقتصادی به طور نسبی برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد را مطلوب ارزیابی کرد