یک روزنامه کویتی مدعی شد: ایران مانع ترور مقتدی صدر شده است
یک روزنامه کویتی مدعی شد: ایران مانع ترور مقتدی صدر شده است