اخبار گروه فرهنگی

دستفروشان فرهنگ یا سایه فروشان دانایی

گروه فرهنگی: پدیده دستفروشی کتاب از جمله موضوعاتی است که همواره مخالفان و موافقانی دارد، برخی رشد این پدیده را ناشی از مسائل اقتصادی دانسته و بعضی دیگر علاقه به کتاب و مطالعه را از جمله روی آوردن دستفروشان به…
بیشتر بخوانید